Video-biblioteker om gymnasie-matematik

Nedenfor listes video-“biblioteker” om gymnasiematematik.


Matematik A htx: Michael Stenner har produceret en række videoer til Matematik A på HTX. Videoer understøttes af tavlenoter og links til Systime opgaver (sidstnævnte kræver adgang).

I skrivende stund dækkes emnerne: Vektorer i planen, i rummet, Differentialregning, Integralregning og Differentialligninger. Klik her: Stenners Matematik


Her findes godt videobibliotek opdelt efter emne – Ved Martin Haspang:

Grundlæggende regneregler“, “Potenser“, “Rødder“, “Logaritmer“, “Bevis for afstandsformlen“, “Afstandsformlen – eksempel“, “Koordinatsystemet“, “Pythagoras“, “Linjens ligning“, “Bevis for linjens ligning“, “Bevis for hældningskoefficient for linje“, “Linjes ligning: eksempel“, “2 ligninger med 2 ubekendte – metode 1“, “2 ligninger med 2 ubekendte – metode 2“, “2 ligninger med 2 ubekendte – metode 3“, “2 ligninger med 2 ubekendte – skæring mellem 2 linjer“, “Andengradsligningen – bevis“, “Andengradsligningen – eksempel“, “Intervaller“, “Uligheder“, “Cosinus i retvinklet trekant“, “Definitioner af enhedscirklen, cosinus, sinus og tangens“, “Sinus i retvinklet trekant“, “Ensvinklede trekanter“, “Trekanter“, “Tangens i retvinklet trekant“, “Grundrelationen“, “Trigonometriske identiteter 1“, “Trigonometriske identiteter 2“, “Bevis for cosinusrelationerne“, “Bevis for sinusrelationerne“, “Funktioner“, “Funktioners grafer“, “Funktioners maksimum og minimum og regning med funktioner“, “Monotoni“, “Lineære funktioner“, “Omvendte funktioner”, “Eksempler på regning med funktioner“, “Regning med funktioner – Gnuplot“, “Sammensætning af funktioner“, “Kvadratrodsfunktioner“, “Reciprokfunktioner“, “Andengradspolynomier 1 – intro, skæring“, “Andengradspolynomier 2 – bevis for toppunktsformlen“, “Andengradspolynomier 3 – grafisk fortolkning af a og d“, “Andengradspolynomier 4 – grafisk fortolkning af b og c“, “Differentialkvotient“, “Sekant og funktionstilvækst“, “Tangent“, “Grænseværdi“, “Differentiation af kvadratroden af x“, “Differentiation af sumfunktion“, “Monotoniforhold“, “Parenteser 1“, “Parenteser 2“, “Statistik – ugrupperede observationer“, “Trigonometriske funktioner 1 – sinus og cosinus“, “Trigonometriske funktioner 2 – tangens“, “Trigonometriske ligninger med cosinus“, “Trigonometriske ligninger med tangens“, “Trigonometriske ligninger med sinus“, grænseværdi, tangent, sekant og funktionstilvækst, differentialkvotient, differentiation af sumfunktion, differentiation af kvadratroden af x, Sådan differentierer du en hvilken som helst funktion, Integralregning – introduktion, Integralregning – regneregler, Integralregning – beviser for regneregler, Integration ved substitution bevis, Integration ved substitution (eksempler), Bevis for regneregler for bestemte integraler, Eksempel på regning med bestemte integraler, Areal under graf, Arealfunktionen, Beregning af areal, Kurvelængde, Numerisk integration, “Statistik 2: Middelværdi, varians og spredning“, “Procentregning“, “Statistik 3: Grupperede observationer“, “Sandsynlighedsregning 1“, “Betinget sandsynlighed“, “Stokastisk variabel“,


Gode videoer af Michael Sørensen:

Grundlæggende matematik“, “Potensfunktioner“, “Trigonometri“, “Andengradspolynomier“, “Lineære funktioner“, “Eksponentielle funktioner“, “Plangeometri“, “Trigonometriske funktioner“, “Logistisk vækst“, “Differentialligninger“, “Differentialregning“, “Integralregning“, “Sandsynlighedsteori“, “Rumgeometri“, “Normalfordeling“, “Statistik“,


Her findes video-rækker om forskellige emner ved Michael Jenner.

Om sumtegn“, “Differentialregning: kædereglen“, “Funktioner – fortegnsanalyse“, “Funktioner“, “Hældningstal og differentialregning“, Funktionsanalyse“, “To ligninger med to ubekendte“, “Vektorfunktioner“, “Vinkler, grader og radianer“, “Sandsynlighed: Introduktion og fordelinger“, “Cosinus, sinus og tangens“, “Ligninger“, “Et par geometriske beviser“, “Trigonometri: Den retvinklede trekant“, “Division (grundlæggende og polynomiedivision)“, “Trigonometri: Den vilkårlige trekant“.

Scroll to Top